0
Zaznacz stronę

Regulamin

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wymagany przez 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również stanowi wypełnienie wymogów informacyjnych określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta i jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep Produktów.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem – na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kontakt ze Sklepem oraz Sprzedawcą, jest możliwy za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej: kontakt@klaudiatolman.pl
  • telefonicznie: 884 318 171 w godzinach 9:00-17:00 w Dni robocze;
  • pisemnie na adres: Marta Staroń-Młot, ExplainVisually.co, Chmielna 20 lok. 8, 00-020 Warszawa
II. SŁOWNIK
 1. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem: klaudiatolman.pl/sklep za pomocą którego Sprzedawca oferuje do sprzedaży oraz sprzedaje Produkty z wykorzystaniem sieci Internet;
 2. Sprzedawca – Kreatol Klaudia Tolman z siedzibą w Warszawie przy ul. Anieli Krzywoń 6/129, 01-391 Warszawa, (adres korespondencyjny: Chmielna 20 lok 8, 00-020 Warszawa), NIP 522-273-32-08; nr rachunku bankowego (mBank):
  47 1140 2004 0000 3602 4149 7310; adres e-mail: kontakt@klaudiatolman.pl;
 3. Produkty – przedmioty, towary, usługi, świadczenia elektroniczne, stanowiące przedmiot zaproszenia do zawarcia umowy przez Sprzedawcę w Sklepie (będące przedmiotem Umowy sprzedaży/Umowy dostępu), w tym m.in.: gra „Pytajniaki”, oraz Treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym tj.: E-booki pt.: „Nagłówki” oraz „Projekt 30:30”.
 4. Treści cyfrowe – dane które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym świadczenia elektroniczne, takiej jak oprogramowanie dostępne on-line, e-booki, pliki dźwiękowe, gry komputerowe, filmy, muzyka – zarówno takie które są zapisane na nośniku materialnym (np. DVD, pen-drive), jak takie, do których dostęp jest możliwy przy użyciu technik umożliwiających ich pobranie lub przesłanie bez użycia trwałego nośnika (np.  streaming, udostępnienie w chmurze), tj. Treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym.
 5. Zamówienie– oświadczenie Klienta złożone za pomocą funkcjonalności Sklepu, wyrażające zamiar zawarcia Umowy sprzedaży Produktu;
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta; Klientem Sklepu mogą być zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy;
 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
 10. Konto Klienta (Moje Konto) – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych Zamówień, historię Zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu), w tym zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość. Regulamin stanowi integralna część Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 12. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją Zamówienia (przedpłata);
 13. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją Zamówienia (przedpłata);
 14. Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją Zamówienia (przedpłata);
 15. Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) – płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru przedmiotu Zamówienia.
III. REGULACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi elektroniczne:
a) założenie i prowadzenia Konta Klienta
b) umożliwienia złożenia Zamówienia przez formularz zamówienia
c) newsletter.

2. Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

3. Wymagania techniczne urządzeń końcowych (tj. telefonach, komputerach, laptopach) wykorzystywanych przez Klienta umożliwiające mu korzystanie ze Sklepu:
a) dostęp do sieci Internet o przepustowości minimalnej: _____
b) przeglądarka:_____,
c) procesor:______,
d) dysk twardy:__________
e) RAM:_______
f) ______

4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie oraz umowa świadczenia usługi newslettera zawierane są na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia umowy prowadzenia Konta Klienta uznaje się zakończenie procesu rejestracji Klienta na stronie internetowej Sklepu. Za moment zawarcia umowy dot. wysyłki newsletteru uznaje się momencie wyrażenia zgody przez Klienta na zapisanie się na newsletter.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na możliwości złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówienia lub zaniechania składania Zamówienia przez Kupującego.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Strony w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron. Każdej ze Stron przysługuje również prawo wypowiedzenia takiej umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku wykorzystywania Sklepu dla działań sprzecznych z prawem.

7. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania.

8. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem dane usługi elektronicznej, za pośrednictwem e-mail na adres: kontakt@klaudiatolman.pl lub pisemnie na adres: ExplainVisually.co, Marta Staroń-Młot, Chmielna 20 lok. 8, 00-020 Warszawa. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji, po czym udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

9. Umowa (zarówno umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży) zawierana przez Sklep z Konsumentem stanowić będzie „umowę zawieraną na odległość” w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. umowę zawieraną w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy, jak również ze nienależyte działanie Sklepu (oraz skutki takiego nienależytego działania Sklepu) spowodowane siłą wyższą, okolicznościami leżącymi po stronie osób trzecich (np. za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta) lub Klienta (np.: niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, przekazanie przez Klienta błędnych danych). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa tym samym ofertę zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży (kupna) danego Produktu.
2. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie są podawane w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych ani kosztów dostawy. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w Koszyku (tj. przez Koszyk należy rozumieć ___________) w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Klient nie może kupić jednorazowo więcej niż 50 sztuk danego Produktu.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową Sklepu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest założenie Konta Klienta. Założenie Konta Klienta oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne dla Klientów.
5. Do założenia Zamówienie niezbędne jest :
a) ______
b) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
c) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
d) dokonanie przez Klienta akceptacji niniejszego Regulaminu.
6. Po otrzymaniu złożonego przez Klienta Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sklep (z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze Zamówienia) płatności ceny nabycia Produktu (usługi),
Sklep niezwłocznie przesyła do Klienta na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, bądź Sklep przesyła Klientowi oświadczenie o niemożliwości realizacji Zamówienia.
Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o niemożliwości realizacji Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane, nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a Klient nie będzie wnosił z tego tytuły żadnych roszczeń.
7. Na stronie internetowej Sklepu znaleźć można informacje o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.
8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad. Produkty nie są objęte gwarancją producenta.

V. SZCZEGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH NIEZAPISANYCH NA NOŚNIKU TRWAŁYM, TJ. E-BOOKÓW

1. Składając Zamówienie obejmujące danego E-booka, Klient zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z wymaganiami technicznymi, opisem kompatybilności danego E-booka ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, jakim posługuje się Klient oraz opisem danego E-booka.
2. Realizacja Zamówienia zawierającego E-booka rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
3. Sklep prześle Klientowi na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, informację o potwierdzeniu otrzymania ceny za Produkt oraz informację o sposobie pobrania E-booka oraz instrukcję korzystania z E-booka.
4. Pobranie E-booka może skutkować wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu E-book, o której mowa w rozdziale VIII Regulaminu. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że jeżeli w okresie 14 dni od daty zawarcia umowy dotyczącej danego E-booka, Klient zacznie czytać/oglądać E-booka, lub korzystać z niego w jakikolwiek inny sposób, w tym jeżeli aktywuje link służący do pobrania E-booka lub pobierze E-book, to będzie do skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w rozdziale VIII Regulaminu. W toku składania Zamówienia Klient, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola o akceptacji Regulaminu, oświadcza że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy, o którym mowa w rozdziale VIII Regulaminu Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usługi. Tym samym Klient wyrażając zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na rozpoczęcie świadczenia w postacie możliwości zapoznania się z E-bookiem przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni), traci ustawowe prawo do odstąpienia.
5. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie do E-booków. Zakup danego E-booka uprawnia do korzystania z E-booka przez Klienta, który go zakupił. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego E-booka, jego fragmentów czy kopii żadnym osobom trzecim. Sprzedawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z E-booka zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym w opisie danego E-booka, na następujących polach eksploatacji: ____________________________
6. Klient niniejszym potwierdza, gwarantuje, że nie będzie odtwarzał kodu źródłowego lub demontował lub modyfikował E-booka; że nie będzie usuwał jakichkolwiek znaków identyfikujących Sprzedawcę jako podmiot praw autorskich do danego E-booka; _______________________
7. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji odnośnie danego E-booka jeżeli:
b) pobrany E-book nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
c) pobrany E-book nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
d) w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego E-book.
W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość do ___________ oraz podając numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Nie stosuje się postanowień pkt. VII.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie mają zastosowanie odpowiednio postanowienia pozostałych punktów Regulaminu.

VI. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ORAZ SPEŁNIANIA ŚWIADCZENIA , W TYM DOSTARCZANIA PRODUKTÓW

1. ______________

2. Klient wyraża zgodę na wystawianie i dostarczaniu mu faktur przez Sklep w formie elektronicznej i jednocześnie zgadza się na rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki Produktu. Faktury elektroniczne będą udostępniane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
3. W przypadku braku zapłaty za Produkt objęty Zamówieniem w terminie 24 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sklep anuluje złożone Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie mu wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

VII. REKLAMACJE

1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do Produktów innych niż Produkty stanowiące Treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym.

2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane przepisami prawa. W ramach uprawnień z rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:
a) naprawy Produktu,
b) wymiany Produktu na wolny od wad,
c) obniżenia ceny Produktu,
d) albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

3. W przypadku stwierdzenia wad Produktu Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej pod adresem ____________, a następnie odesłać Produktu wraz z formularzem reklamacji zawierającym opisem przyczyny reklamacji do Sklepu. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem.

4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego Produktu, a odpowiedzialność Sklepu za utracone korzyści jest wyłączona.

 

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia:
a) w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu został mu wydany Produkt – w przypadku umowy sprzedaży
b) od dnia zawarcia umowy – w przypadku umów obejmujących świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w pkt. III oraz w przypadku umów sprzedaży Produktów stanowiących Treści cyfrowe, które nie są dostarczane na nośniku materialnym.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient będący Konsumentem powinien złożyć Sklepowi jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, przy czym dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego 14-dniowego terminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Klient zwraca Produkt na adres: ExplainVisually.co, Marta Staroń-Młot, Chmielna 20 lok. 8, 00-020 Warszawa, przy czym koszty zwrotu obciążają Klienta.

5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Do czasu dokonania zwrotu Produktu, Klient ponosi ryzyko jego ewentualnego zniszczenia, utraty lub uszkodzenia.

6. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Produktu, o ile nie nosi on znamion zniszczenia lub uszkodzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia Klientowi. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres email, podany podczas składania Zamówienia.

8. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje w/w prawo odstąpienia, w przypadkach określonych w przepisach prawa. Sklep niniejszym informuje, że Klientowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy sprzedaży m.in. następujących Produktów:

a) które mają charakter nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo stanowią grę komputerową, które zostaną dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostanie otwarte po dostarczeniu Produktu;

b) które mają charakter Treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym, w przypadku określonym w rozdziale V pkt. 4. powyżej;

c) mają zindywidualizowany charakter, ściśle dopasowany do danej osoby lub potrzeby (przykładowo Produkt z dedykacją zamówioną przez Klienta).

IX. DANE OSOBOWE

1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji Konta, składania zamówień, zapisu na newsletter, zawierania Umów, zapoznawaniem się przez Klienta z treścią strony internetowej Sklepu) Klient podaje swoje dane osobowe.

2. Sprzedawca jest administratorem w/w danych osobowych Klienta.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji Umowy.

4. Zakres, cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę uregulowane są w przyjętej przez Sklep Polityce prywatności. Politykę prywatności mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Sklepu.

X. COOKIES

1. Strona internetowa Sklepu używa plików cookies. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci urządzeń końcowych Klienta. Pliki cookies pełnią różnoraką funkcję, m.in. pomagają dostosować zawartość strony internetowej do ustawień komputera wybranych przez Klienta, zapamiętują preferowany wygląd strony, ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Pod względem czasu przechowania cookies na urządzeniu użytkownika, można podzielić je na dwa typy plików: cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (tj. przeglądarki) oraz cookies trwałe – przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas trwania sesji danej przeglądarki, jak również przez określony czas po zamknięciu danej sesji. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i ich działania można znaleźć np. na stronie http://www.aboutcookies.org
2. Przeglądarki internetowe używane przez użytkowników najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.
3. Sklep korzysta z następujących cookies: ____________ Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie na Państwach urządzeniach końcowych plików cookies, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak wprowadzenia przez Państwa stosownych ograniczeń lub wyłączeń w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce oznacza zgodę na stosowanie aktualnych (w tym domyślnych) ustawień przeglądarki oraz na zapisywanie plików cookies. Informujemy, że ograniczenia w stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
4. Sklep korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google LLC. („Google”). Google Analytics wykorzystuje cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym za pomocą Google Analytics statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Więcej informacji na temat zasad działania Google Analytics, w tym na temat zasad, na jakich Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajdą Państwo na stronie internetowej o adresie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, a także w oświadczeniu o ochronie danych osobowych znajdującym się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de .W szczególności prosimy o zapoznanie się w zakładką „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów”, która znajduje się na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży danego Produktu zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin obowiązuje od dnia _____ 2019 r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu.